sycet@yahoo.com (0240) 6608772 / 701 / 713
SHREEYASH PRATISHTHAN'S

SHREEYASH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Affiliated to Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, Maharashtra
NAAC Accredited | ISO 9001:2015 Certified | DTE Code : 2112

Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

Shreeyash Technical Campus

Vacancy Position :
1] Manager (Administration)

Education : Any Graduate / Post Graduate
Experinece : Experience in running Academic Institute

2] Data Entry Operator / IT Technical Assistant

Education : B.A./B.C.A./B.Sc./B.C.S.
Experinece : Freshers can aslo apply

Send Updated CV on
Email ID : coljoy.daniel@sycet.org

Contact us : (0240)-6608706 / 709
Mobile : 8407953480

1] Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

2] Shreeyash Institute of Management Studies & Research

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

3] Shreeyash Art, Commerce & Science College

Vacancy Position : Assistant Professor / Professor

Application Form

अर्ज टपालाने किंवा प्रत्यक्ष खालील ठिकाणी सादर करणे

अर्ज पाठवण्याचा पत्ता :
प्रति,
अध्यक्ष / सचिव,
श्रीयश प्रतिष्ठान,
श्रीयश टेकनिकल कॅम्पस,
गट नंबर २५८/२,
सातारा परिसर,
औरंगाबाद - ४३१०१०

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख : १५ डिसेंबर २०२२

अटी :

१. मागासवर्गीय अर्जदारांनी संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांना सादर केलेल्या अर्जाची एकप्रत उपकुलसचिव, विशेषकक्षविभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांना पाठवावी.

२. शा. नि. क्र. संकीर्ण १०९६/प्र. क्र. ३०/ का- २ दि. ०१ ऑगस्ट १९९७ प्रमाणे महिलांसाठी ३०% आरक्षण राहील.

३. शासन परिपत्रक क्रमांक- दिव्यांग २०१८/ प्र. क्र. / १४/१६-ब, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २९ मे २०१९ प्रमाणे दिव्यांगासाठी ४% आरक्षण राहील.

४. शा.नि.क्र. एन. जी. सी. १२९ (४६१९) खूनी ४ दि. १९ डिसेंबर १९९९ प्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी पदव्युत्तर पदवीसाठी ५५% गुणांची अट शिथिल करून ५०% करण्यात आलेली आहे.

५. विजा-अ, भज-ब भज-क व भज-ड अंतर्गत परिवर्तनीय आहे.

६. शा. नि. क्र. यूएसजी२००३ (२२) विशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ३२ दि. १४ नोव्हें २००३ प्रमाणे दिव्यांग उमेदवारांबाबत पदव्युत्तर पदवीसाठी ५५% गुणांची अट शिथिलकरून ५०% करण्यात आलेली आहे.

७. अराखीव पदांसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना अर्ज करता येईल. अनारक्षित पदे गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.

८. शासन निर्णय दिनांक ०२ एप्रिल २०१८ व ०४ डिसेंबर २०१८ नुसार अनाथांसाठी १६ आरक्षण राहील.

९. शा. नि. दि. १८ ऑक्टोबर १९९७, २१ सप्टें. १९९८, १३ सप्टेंबर २०१६, १८/०२/२०१९ राजपत्र दिनांक २५/०२/२०२२, ०१/०४/२०२२, ०८/०४/२०२२, शा.नि. दिनांक २५/०२/२०२२ व ११/०४/२०२२ व दिनांक ०६/०७/२०२१ नुसार १०० बिंदु नामावली प्रमाणे एकूण मंजूर पदांनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

टीप:आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटकांना १०% आरक्षण देण्यात येणार असल्याने, खुल्याप्रवगांतून करण्यात येत असलेल्या भरतीच्या पदामध्ये आर्थिक दृष्ट्यादुर्बल घटकांसाठी आरक्षण ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्या अनुषंगाने त्यामधील १०% पदेयासाठी आरक्षित होऊन अराखीव प्रवर्गाच्या पदामध्ये बदल होऊ शकतो.

Shreeyash Institute of Pharmaceutical Education & Research

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Principal

Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Principal

Campus Portfolio

Campus Activities

Recent Placement

Students Recently Placed in different Companies

Admmission Help Desk
9325855550 / 9970635030 / 9765156741